Projekty a granty

Učíme se navzájem

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001223

Období realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Předpokládaná výše dotace činí 988 652 Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Cílem projektu je nabídnout všem dětem podporu, kterou potřebují, aby se mohly nadále vzdělávat, zvláště v oblasti výuky českého jazyka pro děti s OMJ a multikulturní a osobnostně-sociální výchovy. Dalším cílem je umožnit učitelům, aby se sami vzdělávali v oblastech, které s předchozím cílem souvisejí. Vytvořit takovou školu, v níž i rodiče najdou člověka, který s nimi komunikuje, a to i navzdory možné jazykové bariéře. A díky pravidelným setkáváním s rodiči v rámci odborných i komunitních setkání budovat školu jako pestré společenství.

Projekt je realizován v rámci programu Operační program Praha - pól růstu ČR, název výzvy: OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání. Info ke stažení v PDF zde.

logolink EU + HMP

Tematický okruh A - podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin

Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při ŽO Praha i díky podpoře MŠMT ČR realizovala pravidelnou výuku hebrejštiny, která je pro některé žáky školy jejich mateřským jazykem, pro jiné jazykem národa, k jehož tradici se rodina hlásí.

Pravidelná výuka hebrejštiny byla realizována podle úrovní studentů, tj. na nižším gymnáziu realizace 3-4 jazykových skupin, po hodině třikrát týdně, u prvních dvou ročníků vyššího gymnázia: výuka ve 3-4 jazykových skupinách, po hodině třikrát týdně. Na základní škole v pěti skupinách po třech hodinách týdně. V jedné ze skupin se scházeli rodilí mluvčí, žáci, kteří se věnovali gramatice a výuce hebrejštiny jako mateřského jazyka.

Díky projektu se podařilo nabídnout žákům individualizovaný způsob práce a přizpůsobit způsob výuky podle úrovně žáků a podle jejich osobnostních předpokladů.

Učíme se příběhem

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094

Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

Celkový objem dotace: Kč 13.651.000,-

V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě – čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu – příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Nová škola, o. p. s.

Šablony ZŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Vzdělání pro život“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 594 442 Kč. Realizace projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Šablony SŠ

Lauderovy školy podaly žádost do výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ I“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002922 a pracovním názvem „Pro život učený, podpora vzdělávání na Lauderových školách v Praze“.

Předpokládaná celková výše dotace činí 470 652 Kč. Realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Evropská unie - Evropské strukturální a investiční fondy OP VVVZ, MŠMTNovinky